Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

สำหรับนพร.ปี 1 ฝึกใช้ Moodle และ ฐานข้อมูลมหิดล

โครงการพํัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นพร.2560

หัวข้อการพยาบาลพื้นฐานในเด็กสำหรับ นพร.ปี1.59

การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ตามแนว American Language Course (ALC) สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

นพร.ปี 1 ฝึกหัดการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ

การพยาบาลสาธารณภัยทางน้ำ

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีสุขภาพดี การส่งเสริมสุขภาพเด็กในแต่ละช่วงวัย

การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กลุ่ม B

ระหว่างวันที่ 24 ก.ค - 2 ส.ค. 2558Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด


Skip ประเภทของรายวิชา