Skip ข่าวสาร

ข่าวสาร

รูปภาพของครู กิตติมา สาธุวงษ์
ยินดีต้อนรับ นักเรียนพยาบาล ประจำปี 2559
โดย ครู กิตติมา สาธุวงษ์ - เสาร์, 3 กันยายน 2016, 8:31AM
 

ขอต้อนรับนพร.ปี 59 เข้าสู่เว็บไซต์การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงค่ะ

 
รูปภาพของครู กิตติมา สาธุวงษ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การเรียนการสอนอีเลิร์นนิง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
โดย ครู กิตติมา สาธุวงษ์ - พุธ, 19 สิงหาคม 2015, 7:57AM
 

 

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

สำหรับ นพร.ปี 2/60 เรียนหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

การพยาบาลสาธารณภัยทางน้ำ

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีสุขภาพดี การส่งเสริมสุขภาพเด็กในแต่ละช่วงวัย

การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กลุ่ม B

ระหว่างวันที่ 24 ก.ค - 2 ส.ค. 2558

โครงการพํัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นพร.2560

สำหรับนพร.และครูเข้าใช้ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อการพยาบาลพื้นฐานในเด็กสำหรับ นพร.ปี1.59

สำหรับสอนครูใหม่ใช้อีเลิร์นนิง มูเดิล

การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ตามแนว American Language Course (ALC) สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

นพร.ปี 1 ฝึกหัดการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

สถานการณ์แนวโน้มด้านสุขภาพจิต  

เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสื่อการสอน สำหรับผู้รับบริการ


Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด


Skip ประเภทของรายวิชา