Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

สำหรับนพร.ปี 1 ฝึกใช้ Moodle และ ฐานข้อมูลมหิดล

สำหรับ นพร.ปี 2/60 เรียนหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

การพยาบาลสาธารณภัยทางน้ำ

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีสุขภาพดี การส่งเสริมสุขภาพเด็กในแต่ละช่วงวัย

การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กลุ่ม B

ระหว่างวันที่ 24 ก.ค - 2 ส.ค. 2558

โครงการพํัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นพร.2560

สำหรับนพร.และครูเข้าใช้ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อการพยาบาลพื้นฐานในเด็กสำหรับ นพร.ปี1.59

การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ตามแนว American Language Course (ALC) สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

นพร.ปี 1 ฝึกหัดการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ


Skip ข่าวสาร

ข่าวสาร

(ยังไม่มีข่าว)

Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด


Skip ประเภทของรายวิชา