วิชาที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตร แต่เป็นหัวข้อการสอนเสริมสำหรับ นพร.แต่ละชั้นปี ประจำปี 2559

โครงการพํัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นพร.2560

หัวข้อการพยาบาลพื้นฐานในเด็กสำหรับ นพร.ปี1.59

การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ตามแนว American Language Course (ALC) สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

นพร.ปี 1 ฝึกหัดการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ