วิชาจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 3/2559