สำหรับ นพร.ปี 2/60 เรียนหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้