การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ตามแนว American Language Course (ALC) สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559